Obchodné podmienky

Článok 1 – Definície pojmov

Cudzí obsah Akékoľvek materiály, najmä fotografie, obrázky a iné grafické materiály, ktoré prostredníctvom Stránok nahrajú na Server Tigerprint ostatní Používatelia a Poskytovateľ.
Dodacie podmienky Všeobecné obchodné podmienky, na ktorých základe dochádza k uzavretiu Zmluvy a ktorými sa riadia práva a povinnosti Poskytovateľa a Používateľa zo Zmluvy. Aktuálnu verziu si môžete preštudovať tu.
Objednávka Objednávka Používateľa na dodanie Produktov Tigerprint odoslaná Používateľom Poskytovateľovi prostredníctvom Stránok.
Obsah Vlastný obsah a Cudzí obsah.
Osobný údaj Akákoľvek informácia týkajúca sa určitej alebo určiteľnej fyzickej osoby. Určiteľnou je osoba vtedy, keď je ju možné z danej informácie (či už samostatne alebo v spojení s inými informáciami) identifikovať, napríklad, avšak nie len, na základe podoby, mena, miesta bydliska a pod.
Podmienky Tieto podmienky používania Stránok a Služieb Tigerprint
Produkt Tigerprint Akákoľvek hmotná vec, ktorú je možné prostredníctvom Stránok od Poskytovateľa alebo od akejkoľvek inej osoby kúpiť alebo dať zhotoviť. Produkty Tigerprint sú najmä fotoknihy, plagáty, zošity, želania a kalendáre, v podobe navrhnutej vami alebo ostatnými Používateľmi s pomocou Služieb Tigerprint.
Projekt Tigerprint Návrh konkrétneho Produktu Tigerprint vytvorený vami prostredníctvom Stránok a Služieb Tigerprint.
Poskytovateľ Obchodná spoločnosť Tigerprint s. r. o., založená a existujúca v súlade s právom Slovenskej republiky, so sídlom Sládkovičova 13, Žilina, PSČ 010 01, IČO: 45698813, IČ DPH: SK2023084723, zapísaná v obchodnom registri, Žilina-Oddiel: s.r.o. – Vložka č. 53375/L.
Server Tigerprint Dátové úložné miesta, na ktoré Používatelia môžu prostredníctvom Stránok ukladať Obsah.
Služby Tigerprint Prehliadanie a používanie Stránok a používanie akýchkoľvek funkcií, produktov, kanálov, softvéru, databáz, dát a služieb, vrátane ukladania, prehliadania a používania Obsahu, poskytnutých vám na Stránkach, zo Stránok alebo ich prostredníctvom, s výnimkou predaja Produktov Tigerprint.
Zmluva Zmluva medzi Používateľom a Poskytovateľom o dodaní Produktu Tigerprint, uzavretá prijatím Objednávky Poskytovateľom spôsobom a v okamihu stanovenom Dodacími podmienkami, tvorená Objednávkou a Dodacími podmienkami.
Stránky Webové stránky prístupné na internetovej adrese www.tigerprint.sk.
Účet Súbor údajov nutných na prihlásenie sa na Stránky, na využívanie Služieb Tigerprint a na objednanie Produktov TigerPrint. Na prehliadanie určitých častí Stránok a na využívanie väčšiny Služieb TigerPrint je nutné zadať prístupové meno, ktoré musí byť tvorené platnou e-mailovou adresou, a prístupové heslo. Na objednanie akéhokoľvek Produktu TigerPrint je nutné zadať identifikačné a kontaktné údaje, najmä meno, priezvisko, adresu bydliska, telefónne číslo a časovú zónu, v ktorej sa daný Používateľ nachádza. Pokiaľ máte záujem poskytovať ostatným Používateľom licencie na použitie Vlastného obsahu za úplatu, musíte vyplniť číslo svojho bankového účtu. Medzi nepovinné údaje patrí prezývka, prostredníctvom ktorej bude daný Používateľ identifikovaný voči ostatným Používateľom.
Používateľ Každá osoba, ktorá registráciou na Stránkach so Zhotoviteľom uzavrie Zmluvu o používaní Stránok a ich prostredníctvom poskytovaných služieb, ktorej Používateľský účet je aktívny (t.j. nebol zrušený).
Vlastný obsah Akékoľvek materiály, najmä fotografie, obrázky a iné grafické materiály, ktoré nahráte prostredníctvom Stránok na Server Tigerprint.
Zásady nakladania s osobnými údajmi Informácie o tom, ako bude Poskytovateľ nakladať s vašimi Osobnými údajmi, získanými pri registrácii Účtu a počas vášho používania Stránok a Služieb Tigerprint. Aktuálnu verziu si môžete preštudovať tu.

Článok 2 – Používanie stránok a služieb tigerprint

Článok 2.1

Vaše používanie Stránok a Služieb Tigerprint, ako aj vaše vzťahy s ostatnými Používateľmi a návštevníkmi Stránok, vznikajúce pri používaní Stránok a Služieb TigerPrint, sa riadia týmito Podmienkami, ktoré predstavujú právne záväznú zmluvu medzi vami a Poskytovateľom, resp. vami a ostatnými Používateľmi a návštevníkmi Stránok. Stránky ani Služby Tigerprint nesmiete používať bez predchádzajúceho prijatia týchto Podmienok ani v rozpore s nimi.

Článok 2.2

Akékoľvek Zmluvy o dodaní Produktov Tigerprint uzavreté medzi vami a Poskytovateľom sa riadia Objednávkou a Dodacími podmienkami, s ktorých aktuálnym znením budete oboznámení vždy pred odoslaním Objednávky.

Článok 2.3

Za prípadné porušenie týchto Podmienok nesiete plnú zodpovednosť, a to tak voči Poskytovateľovi, ako aj voči tretím osobám, najmä ostatným Používateľom a návštevníkom Stránok.

Článok 3 – Registrácia účtu

Článok 3.1

Pri registrácii Účtu ste povinní poskytnúť pravdivé a presné informácie najmenej v rozsahu údajov, označených pre danú Službu TigerPrint ako povinné.

Článok 3.2

Prístupové heslo a prístupové meno k Účtu ste povinní uschovávať v tajnosti a neoznamovať ho žiadnym tretím osobám.

Článok 3.3

Beriete na vedomie, že akékoľvek používanie Stránok a Služieb Tigerprint pod vašim prístupovým menom po zadaní správneho prístupového hesla sa bude považovať za používanie Stránok a Služieb Tigerprint priamo vami a ste za to plne zodpovední. V prípade podozrenia na zneužitie vášho Účtu musíte neodkladne zmeniť svoje prístupové heslo a informovať o vašom podozrení Poskytovateľa.

Článok 3.4

Súhlasíte s tým, že všetky osobné údaje vami oznámené Poskytovateľovi pri registrácii Účtu alebo Poskytovateľom získané neskôr pri vašom používaní Stránok a Služieb TigerPrint, budú Poskytovateľom spracovávané podľa Zásad nakladania s osobnými údajmi. Vyslovením súhlasu s týmito Podmienkami zároveň súhlasíte so Zásadami nakladania s osobnými údajmi a potvrdzujete, že ste sa s nimi zoznámili.

Článok 4 – Používanie služieb TigerPrint

Článok 4.1

Povaha, forma a rozsah Služieb Tigerprint je určená výlučne funkciami aplikácií, prístupných prostredníctvom Stránok v danom okamihu. Je rozumné sa s každou funkciou akejkoľvek aplikácie v rámci Stránok zoznámiť a plne jej porozumieť skôr, než ju použijete. Na tento účel slúži najmä sekcia Stránok Nápoveď. Pokiaľ vám nebude čokoľvek jasné ani po preštudovaní Nápovede, obráťte sa na Poskytovateľa. Za škodu spôsobenú nepremysleným alebo neinformovaným použitím Stránok alebo Služieb Tigerprint, ktorého výsledok sa nebude zhodovať s vaším očakávaním, zodpovedáte výlučne vy, v žiadnom prípade to nebude Poskytovateľ.

Článok 4.2

Vzhľadom na neustále rýchly vývoj technológií a aplikácií v prostredí internetu nie je možné nijako garantovať stále alebo dlhodobé poskytovanie Služieb Tigerprint v nezmenenom rozsahu. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že povaha, forma a rozsah Služieb Tigerprint sa môžu kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez nutnosti vášho predchádzajúceho súhlasu zmeniť.

Článok 4.3

Beriete na vedomie, že Stránky a Služby Tigerprint môžu byť občas kvôli údržbe, vylepšovaniu alebo z technických či iných dôvodov neprístupné.

Článok 4.4

Beriete na vedomie, že Poskytovateľ je kedykoľvek, podľa svojho uváženia a bez nutnosti vášho predchádzajúceho súhlasu, oprávnený poskytovanie všetkých alebo niektorých Služieb Tigerprint obmedziť alebo zrušiť, či už len vám alebo aj ďalším alebo všetkým Používateľom.

Článok 5 – Vlastný obsah

Článok 5.1

Vlastný obsah môžete prostredníctvom Stránok nahrávať na Server Tigerprint, sprístupňovať ostatným Používateľom a návštevníkom Stránok a umožňovať ho ostatným Používateľom používať v rámci Služieb Tigerprint a Produktov Tigerprint len vtedy, keď tým nedôjde k porušeniu akýchkoľvek práv tretích osôb, najmä autorov fotografií a iných grafických materiálov, práv obstarávateľov databáz, z ktorých boli materiály získané, alebo osôb na fotografiách zachytených (napríklad práva na použitie podobizne, práva na ochranu osobných údajov alebo práva na ochranu súkromia, cti a dobrej povesti), alebo k porušeniu akýchkoľvek právnych predpisov.

Článok 5.2

Nahraním akéhokoľvek Vlastného obsahu na Server Tigerprint a u už nahraného Vlastného obsahu ako aj akoukoľvek zmenou nastavenia, určujúceho možnosť prístupu ostatných Používateľov a návštevníkov Stránok k tomuto Vlastnému obsahu, prípadne aj možnosť jeho ďalšieho použitia, vyhlasujete a zaručujete, že máte všetky licencie, dovolenia, súhlasy a povolenia, potrebné na to, aby daný Vlastný obsah mohol byť týmto spôsobom používaný, a to tak vami, ako aj Poskytovateľom a ostatnými Používateľmi a návštevníkmi Stránok. Ide najmä o dovolenie autorov fotografií a iných grafických materiálov a osôb zachytených na fotografiách, avšak v určitých prípadoch aj ďalších osôb, napríklad majiteľov ochranných známok alebo umeleckých diel zachytených na fotografiách. Pokiaľ sa toto vaše vyhlásenie ukáže ako nepravdivé, budete povinný Poskytovateľovi a ostatným Používateľom nahradiť všetku škodu a všetky náklady, ktoré im vzniknú z toho dôvodu, že vaše vyhlásenie za pravdivé považovali a váš Vlastní obsah v súlade s tým používali.

Článok 5.3

Všetky autorské alebo iné práva k Vlastnému obsahu vám zostávajú zachované. Nahraním Vlastného obsahu na Server Tigerprint prostredníctvom Stránok udeľujete Poskytovateľovi bezplatnú nevýhradnú licenciu na použitie tohto Vlastného obsahu na všetky spôsoby použitia súvisiace s prevádzkovaním Služby Tigerprint, najmä na uloženie Vlastného obsahu na Serveri Tigerprint, na jeho zdieľanie verejnosti prostredníctvom Stránok a na výrobu Produktov Tigerprint podľa vašich návrhov. Vlastný obsah, ku ktorému umožníte bezplatný prístup všetkým Používateľom a návštevníkom Stránok, je Poskytovateľ oprávnený použiť akýmkoľvek spôsobom na propagáciu Stránok, Služieb Tigerprint a Produktov Tigerprint. Licenciu udeľujete pre územie celého sveta a Slnečnej sústavy, bez obmedzenia množstva a na celú dobu autorskej právnej ochrany daného Vlastného obsahu. Poskytovateľ nemá povinnosť licenciu využiť. Poskytovateľ je oprávnený poskytovať podlicencie tretím osobám a postúpiť licenciu tretej osobe, s čím vyslovujete svoj súhlas prijatím týchto Podmienok.

Článok 5.4

Pokiaľ nastavíte možnosť prístupu k danému Vlastnému obsahu tak, že tento Vlastný obsah umožníte ostatným Používateľom používať, potom udeľujete všetkým ostatným Používateľom a Poskytovateľovi nevýhradnú licenciu na zdieľanie takého Vlastného obsahu verejnosti prostredníctvom Stránok, na jeho zahrnutie do návrhov Produktov Tigerprint (či už spoločne s Cudzím obsahom alebo samostatne), na výrobu Produktov Tigerprint podľa týchto návrhov a ďalej na všetky spôsoby použitia v rámci vyrobených Produktov Tigerprint, teda najmä na distribúciu Produktov Tigerprint, na ich požičiavanie, prenájom, vystavovanie a na všetky spôsoby zdieľania Produktov Tigerprint verejnosti. Licencia poskytnutá ostatným Používateľom nezahŕňa oprávnenie Produkty Tigerprint akokoľvek ďalej kopírovať, Poskytovateľovi toto oprávnenie v rámci licencie udeľujete. Licenciu udeľujete Poskytovateľovi bezúplatne vo všetkých prípadoch, ostatným Používateľom potom bezúplatne vo všetkých prípadoch, keď vám aplikácia v rámci Služieb Tigerprint neumožní ponúknuť poskytnutie licencie ostatným Používateľom za odmenu alebo vám to síce umožní, ale vy túto možnosť nevyužijete. Licenciu udeľujete pre územie celého sveta a Slnečnej sústavy, bez obmedzenia množstva na celú dobu ochrany autorských práv daného Vlastného obsahu. Poskytovateľ ani ostatní Používatelia nemajú povinnosť licenciu využiť. Poskytovateľ je oprávnený poskytovať podlicencie tretím osobám a postúpiť licenciu tretej osobe, s čím prijatím týchto Podmienok vyslovujete svoj súhlas. Ostatní Používatelia toto oprávnenie nemajú.

Článok 5.5

Pokiaľ vám aplikácia v rámci Služieb Tigerprint umožní zvoliť poskytnutie licencie na použitie Vlastného obsahu ostatným Používateľom za odmenu a vy túto možnosť využijete, udeľujete licenciu ostatným Používateľom za odmenu, vypočítanú podľa článku Výpočet odmeny za poskytnutie licencie ostatným Používateľom týchto Podmienok.

Článok 5.6

V rámci licencie udeľujete Poskytovateľovi aj ostatným Používateľom právo váš Vlastný obsah meniť, najmä meniť veľkosť a rozlíšenie jednotlivých fotografií či iných grafických materiálov, orezávať jednotlivé fotografie a vykonávať akékoľvek ďalšie úpravy, potrebné na zahrnutie vášho Vlastného obsahu do Projektov Tigerprint ostatných Používateľov a na použitie vášho Vlastného obsahu na Stránkach a v rámci Služieb Tigerprint.

Článok 5.7

Vyhlasujete a zaručujete, že pri akomkoľvek použití vášho Vlastného obsahu Poskytovateľ ani ostatní Používatelia nemusia uvádzať meno autora, a že v prípadoch, keď autorom Vlastného obsahu je niekto iný než vy, autor s neuvádzaním svojho mena pri ďalšom použití takého Vlastného obsahu súhlasil.

Článok 5.8

Beriete na vedomie, že v prípade, že súčasťou Vlastného obsahu sú Osobné údaje, vy ako, osoba určujúca spôsob a účel spracovania týchto Osobných údajov, nesiete výlučnú zodpovednosť za splnenie povinností, vyplývajúcich z platných právnych predpisov na ochranu osobných údajov. Nahraním Vlastného obsahu na Server Tigerprint poverujete Poskytovateľa spracovávaním Osobných údajov, ktoré sú súčasťou Vlastného obsahu, v rozsahu a spôsobom vyplývajúcim z povahy, formy a rozsahu Služieb Tigerprint a vami zvoleného nastavenia prístupu ostatných Používateľov a návštevníkov Stránok k danému Vlastnému obsahu.

Článok 5.9

Hoci Poskytovateľ robí všetko preto, aby Server Tigerprint bol zabezpečený proti strate dát aj proti neoprávnenému prístupu, vždy spôsobom, ktorý zodpovedá nadštandardnému zabezpečeniu podľa aktuálneho stavu príslušných postupov a technológií, beriete na vedomie, že Poskytovateľ nemôže zaručiť, že váš Vlastný obsah nebude náhodne zničený alebo poškodený alebo že sa s ním nezoznámi žiadna tretia osoba. V každom prípade si vždy ponechajte aspoň jednu záložnú kópiu akéhokoľvek Vlastného obsahu, aby ste o Vlastný obsah v prípade náhodného zničenia alebo poškodenia neprišli. Pokiaľ máte dôležitý záujem na zachovaní dôvernosti určitých materiálov, potom ich ako Vlastný obsah na Server Tigerprint nenahrávajte. Server Tigerprint nefunguje ako úložné miesto vašich dát na iné účely, než je poskytovanie Služieb Tigerprint. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu, poškodenie alebo zničenie vášho Vlastného obsahu.

Článok 5.10

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek na základe svojho uváženia zmazať a zneprístupniť akýkoľvek Obsah, najmä ak získa podozrenie, že daný Obsah porušuje práva tretích osôb, je v rozpore s platnými právnymi predpismi, s dobrými mravmi alebo s obchodnou a marketingovou politikou Poskytovateľa. Najmä môže ísť o pornografický Obsah, Obsah hanobiaci národ, rasu, etnickú alebo inú skupinu osôb, Obsah podnecujúci k nenávisti k niektorému národu, rase, etnickej skupine, náboženstvu, triede alebo inej skupine osôb alebo k obmedzovaniu práv a slobôd ich príslušníkov, Obsah smerujúci k podpore a propagácii hnutí smerujúcich k potlačeniu práv a slobôd človeka, Obsah porušujúci autorské práva alebo iné práva duševného vlastníctva, Obsah porušujúci právo na ochranu osobnosti alebo Obsah porušujúci právo na ochranu Osobných údajov.

Článok 5.11

Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný posudzovať nezávadnosť akéhokoľvek Obsahu, ani aktívne vyhľadávať skutočnosti a okolnosti, poukazujúce na protiprávnosť akéhokoľvek Obsahu, to však nič nemení na tom, že na preverovanie nezávadnosti akéhokoľvek Obsahu je Poskytovateľ v každom prípade oprávnený. Pokiaľ budete mať podozrenie, že akýkoľvek Obsah je v rozpore s právnymi predpismi alebo porušuje práva tretích osôb, oznámte to bezodkladne Poskytovateľovi.

Článok 6 – Cudzí obsah

Článok 6.1

Akýkoľvek Cudzí obsah ste oprávnení používať len v rozsahu a spôsobom, ktorý je vám umožnený funkciami Služieb Tigerprint a nastavením prístupu k Obsahu jednotlivých Používateľov v rámci Služieb Tigerprint. Zaväzujete sa Cudzí obsah nepoužívať žiadnym iným spôsobom, najmä sa nesmiete pokúšať vyhotovovať kópie akéhokoľvek Cudzieho obsahu akýmkoľvek spôsobom, ktorý nie je súčasťou Služieb Tigerprint.

Článok 6.2

Všetok Cudzí obsah je vlastnený alebo licencovaný Poskytovateľom a je predmetom autorských práv, práv zhotoviteľa databázy, práv na ochranné známky a ďalších práv duševného vlastníctva Poskytovateľa alebo príslušných držiteľov práv. Taký Obsah sa nesmie sťahovať, kopírovať, distribuovať, prenášať, vysielať alebo inak sprístupňovať verejnosti, predávať, licencovať či inak využívať na akékoľvek účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa alebo príslušných držiteľov práv. Poskytovateľ a príslušní držitelia práv si vyhradzujú všetky práva k svojmu Obsahu, ktoré vám neboli výslovne poskytnuté.

Článok 6.3

Beriete na vedomie, že v prípade použitia Obsahu ostatných Používateľov spôsobom umožneným funkciami Služieb Tigerprint a nastavením prístupu k Obsahu jednotlivých Používateľov, vám títo Používatelia udeľujú licenciu na použitie daného Obsahu v rovnakom rozsahu, v akom ju ostatným Používateľom udeľujete vy podľa týchto Podmienok, a akékoľvek použitie Obsahu nad rámec poskytnutej licencie by bolo protiprávne. Hoci Používatelia prehlasujú a ručia za to, že všetok nimi nahraný Obsah je zbavený akýchkoľvek práv tretích osôb a že sú oprávnení s ním nakladať v plnom rozsahu, nutnom na použitie v rámci Služieb Tigerprint a na poskytnutie licencie ostatným Používateľom, beriete na vedomie, že v prípade nepravdivosti takého vyhlásenia môžete zodpovedať za porušenie práv tretích osôb, ktorých sa týka daný Obsahu. Poskytovateľ nenesie v takomto prípade žiadnu zodpovednosť, všetky nároky na náhradu škody alebo iné ujmy musíte uplatniť výhradne voči zodpovednému Používateľovi.

Článok 7 – Výpočet odmeny za poskytnutie licencie ostatným používateľom

Článok 7.1

Pokiaľ vám aplikácia v rámci Služieb Tigerprint umožní zvoliť poskytnutie licencie na použitie Vlastného obsahu ostatným Používateľom za odmenu a vy túto možnosť využijete, udeľujete licenciu ostatným Používateľom za odmenu, počítanú ako násobok sumy 0,10 EUR (desať euro centov), počtu Poskytovateľom na základe Objednávok zhotovených a Poskytovateľom zaplatených kusov Produktu Tigerprint, v ktorom daný Používateľ použije váš Vlastný obsah, a počtu individuálnych fotografií alebo iných grafických materiálov, tvoriacich váš Vlastný obsah, použitých v danom Produkte Tigerprint. Pokiaľ teda iný Používateľ použije v svojom návrhu Produktu Tigerprint desať vašich fotografií, ktorých úplatné použitie ste vo svojom nastavení povolili, a objedná a Poskytovateľovi zaplatí desať kusov takéhoto Produktu TigerPrint, vaša odmena bude činiť 10 x 10 x 0,10 EUR = 10 EUR. Tento výpočet odmeny sa nevzťahuje na výpočet odmeny za použitie Projektov Tigerprint.

Článok 7.2

Pokiaľ nastavíte možnosť prístupu k vašim Projektom Tigerprint tak, že vaše Projekty Tigerprint umožníte používať ostatným Používateľom za odmenu, udeľujete licenciu ostatným Používateľom za odmenu počítanú ako násobok vami vo vzťahu k danému Projektu Tigerprint určenej a v rámci aplikácie na Stránkach zadanej sumy v eurách a počtu Poskytovateľom na základe Objednávok daného Používateľa zhotovených a Poskytovateľovi zaplatených kusov Produktu Tigerprint, vyrobených podľa vášho Projektu Tigerprint. Pokiaľ teda iný Používateľ objedná a Poskytovateľovi zaplatí desať kusov Produktu Tigerprint vyrobeného na základe vášho Projektu Tigerprint, ktorého úplatné použitie ste vo svojom nastavení povolili a za ktorého použitie ste určili a do systému zadali odmenu vo výške 25 EUR, vaša odmena bude činiť 10 x 25 EUR = 250 EUR.

Článok 8 – Inkasovanie a vyúčtovávanie odmeny za poskytnutie licencií ostatným používateľom

Článok 8.1

Na dobu platnosti vášho Účtu poverujete neodvolateľne Poskytovateľa, aby vašim menom a na váš účet vyberal od ostatných Používateľov odmeny za poskytnutie licencie na použitie vášho Vlastného obsahu.

Článok 8.2

Súhrn vybraných odmien je zobrazený vo vašom profile na Stránkach. Poskytovateľ vždy jedenkrát mesačne poukáže všetky vašim menom za minulý kalendárny mesiac vybrané odmeny za licencie poskytnuté ostatným Používateľom na bankový účet, ktorý zadáte prostredníctvom Stránok v rámci svojho Účtu.

Článok 8.3

Zaväzujete sa Poskytovateľovi nahradiť náklady na vyberanie a zasielanie odmien za licencie, poskytnuté ostatným Používateľom, a to vždy vo výške zodpovedajúcej platbám, ktoré bude Poskytovateľ povinný uhradiť za prijatie a odoslanie príslušných platieb svojej banke, a ďalej zaplatiť Poskytovateľovi odmenu za vyberanie a zasielanie odmien za licencie. Výška nákladov a odmeny Poskytovateľa bude vždy určená podľa cenníka platného v okamihu odpísania platby z účtu Poskytovateľa. Aktuálna verzia cenníka je prístupná tu. Poskytovateľ je oprávnený cenník meniť podľa zmien poplatkov účtovaných jeho bankou. Poskytovateľ je oprávnený započítať nárok na náhradu nákladov a na odmenu podľa tohto článku oproti vášmu nároku na vyplatenie vybraných odmien za licencie, poskytnuté ostatným Používateľom; vždy vám teda dôjde suma, zodpovedajúca výške vybratých odmien, znížená o náklady a odmenu Poskytovateľa.

Článok 8.4

V prípade, že súhrn odmien za licencie, poskytnuté ostatným Používateľom, vybraný Poskytovateľom v určitom kalendárnom mesiaci v súčte po odčítaní nákladov a odmeny Poskytovateľa nedosiahnu aspoň 10 EUR, Poskytovateľ ich na váš bankový účet poukazovať nebude a budú považované za odmeny, vybrané v bezprostredne nasledujúcom kalendárnom mesiaci. To znamená, že kým súhrnná suma odmien za licencie, poskytnuté ostatným Používateľom, vybratých Poskytovateľom, po odčítaní nákladov a odmeny Poskytovateľa nedosiahne aspoň 10 EUR, na váš bankový účet tieto odmeny zaslané nebudú.

Článok 9 – Zrušenie účtu

Článok 9.1

Kedykoľvek máte právo prestať Služby Tigerprint používať bez toho, aby ste museli zároveň rušiť svoj Účet. Kedykoľvek môžete aj zrušiť svoj Účet, čím nevratne stratíte právo Služby Tigerprint akokoľvek používať, vrátane straty možnosti prístupu k vášmu Obsahu a Projektom Tigerprint. Zrušený Účet nie je z technických dôvodov možné obnoviť.

Článok 9.2

Zrušením Účtu prestane byť váš Vlastný obsah prístupný ostatným Používateľom a návštevníkom Stránok. Ten Vlastný obsah, ktorý ostatní Používatelia na základe vami udelenej licencie zahrnuli do svojich Projektov Tigerprint, zostane ostatným Používateľom prístupný len ako súčasť týchto Projektov Tigerprint. Licencie na použitie Vlastného obsahu, ktoré ste pred zrušením Účtu poskytli, zostávajú v platnosti bezo zmeny, pokiaľ v tomto článku 9 týchto Podmienok nie je uvedené inak.

Článok 9.3

Zrušením Účtu sa všetky úplatné licencie na použitie vášho Vlastného obsahu, ktorý je v okamihu zrušenia vášho Účtu súčasťou Projektov Tigerprint ostatných Používateľov, menia na licencie bezúplatné, za akékoľvek použitie takýchto Projektov Tigerprint obsahujúcich váš Vlastný obsah po zrušení vášho Účtu už teda nemáte nárok na žiadnu odmenu. Pokiaľ si chcete nárok na odmenu zachovať, prestaňte používať Služby Tigerprint, ale nerušte svoj Účet.

Článok 9.4

Všetky odmeny za licencie vami poskytnuté ostatným Používateľom, vybraté Poskytovateľom, ktoré vám neboli vyplatené do zrušenia Účtu, vám budú po znížení o náklady a odmenu Poskytovateľa vyplatené v najbližšom termíne vyúčtovania po zrušení vášho Účtu, a to bez ohľadu na výšku zostatku, teda aj pokiaľ bude ich súčet nižší než 10 EUR. Pokiaľ však zostatok bude rovnaký alebo nižší než náklady a odmena Poskytovateľa, zostatok vám vyplatený nebude.

Článok 9.5

Poskytovateľ má právo zrušiť váš Účet v prípade, že používate Stránky alebo Služby Tigerprint v rozpore s týmito Podmienkami, najmä však v prípade, že sa ukáže, že vaše vyhlásenie, týkajúce sa neexistencie práv tretích osôb brániacich použitiu vášho Vlastného obsahu v rámci Služieb Tigerprint bolo nepravdivé alebo v prípade, že váš Vlastný obsah odporuje platným právnym predpisom. Poskytovateľ má právo zrušiť váš Účet aj vtedy, keď zistí, že vami v rámci Účtu zadané údaje sú neúplné, alebo nezodpovedajú skutočnosti. Poskytovateľ má právo zrušiť váš Účet aj vtedy, keď používate Stránky alebo Služby Tigerprint akýmkoľvek spôsobom poškodzujúcim alebo ohrozujúcim obchodné záujmy Poskytovateľa.

Článok 10 – Vylúčenie záruk

Článok 10.1

Nič z toho, čo je uvedené v týchto Podmienkach, neovplyvní žiadne zákonné práva, ktoré máte v tých vzťahoch, kde voči Poskytovateľovi vystupujete ako spotrebiteľ a ktoré nemôžete zmluvne meniť ani sa ich vzdať.

Článok 10.2

Služby Tigerprint a Stránky sú poskytované tak, ako vždy v danom okamihu sú, a Poskytovateľ neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa funkčnosti, použiteľnosti, nezávadnosti, úplnosti alebo trvania Služieb Tigerprint.

Článok 10.3

Poskytovateľ najmä neručí nijako za to, že používanie Služieb Tigerprint a Stránok splní akékoľvek vaše požiadavky, či už vyslovené alebo nevyslovené, ani že akékoľvek nedostatky v prevádzke alebo funkčnosti akejkoľvek súčasti Služieb Tigerprint budú odstránené.

Článok 10.4

Na Služby Tigerprint a na Stránky sa nevzťahujú žiadne záruky, vrátane akýchkoľvek záruk, týkajúcich sa uspokojivej akosti, vhodnosti na určitý účel alebo zhody s opisom, pokiaľ nie sú výslovne uvedené v týchto Podmienkach.

Článok 11 – Obmedzenie zodpovednosti za škodu

Článok 11.1

Nič z toho, čo je uvedené v týchto Podmienkach, neovplyvní vaše práva, ktorých sa nemôžete zmluvne vzdať alebo ich zmluvne obmedziť, najmä také práva, ktoré máte v tých vzťahoch, kde voči Poskytovateľovi vystupujete ako spotrebiteľ.

Článok 11.2

Pokiaľ vám zásluhou porušenia povinností Poskytovateľa vznikne v súvislosti s používaním Stránok alebo Služieb Tigerprint škoda, Poskytovateľ za túto škodu zodpovedá maximálne do výšky 100 EUR alebo do výšky zodpovedajúcej súčtu odmien za poskytnutie licencie na použitie vášho Vlastného obsahu, vybratých Poskytovateľom za obdobie troch mesiacov pred udalosťou, ktorá bola príčinou vzniku škody, podľa toho, ktorá čiastka je vyššia. V žiadnom prípade však Poskytovateľ nezodpovedá za škodu presahujúcu čiastku 100 EUR.

Článok 11.3

Poskytovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za žiadny vám ušlý zisk, najmä za ušlý zisk vyplývajúci zo skutočností (napríklad vašich zmluvných vzťahov s tretími osobami), o ktorých Poskytovateľ pri vašej registrácii Účtu nevedel ani nemohol vedieť.

Článok 11.4

Obmedzenie zodpovednosti Poskytovateľa za škodu podľa tohto článku týchto Podmienok platí bez ohľadu na to, či bol Poskytovateľ upozornený na možnosť vzniku škody alebo si tejto možnosti mal byť vedomý.

Článok 12 – Oddeliteľnosť

Článok 12.1

Pokiaľ akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok bude posúdené súdom ako neplatné alebo nevymáhateľné, nebude mať takáto neplatnosť alebo nevymáhateľnosť vplyv na iné časti týchto Podmienok, ale takéto ustanovenie bude považované za upravené v potrebnej miere, aby bolo platné a vymáhateľné, a práva a záväzky budú podľa toho vykladané a vymáhané, pričom bude zachovaný maximálny možný rozsah zámeru týchto Podmienok.

Článok 13 – Rozhodujúce právo a riešenie sporov

Článok 13.1

Zmluvný vzťah založený týmito Podmienkami, vašou registráciou Účtu a vašim používaním Stránok a Služieb Tigerprint, sa riadi na základe dohody medzi vami a Poskytovateľom výlučne právom Slovenskej Republiky.

Článok 13.2

Všetky prípadné spory medzi vami a Poskytovateľom, súvisiace s vašim používaním Stránok a Služieb Tigerprint, budú riešené predovšetkým zmierom, teda dohodou.

Článok 13.3

V prípade nemožnosti dosiahnutia dohody budú prípadné spory medzi vami a Poskytovateľom, súvisiace s vašim používaním Stránok a Služieb Tigerprint, riešené výlučne vecne príslušným súdom v Slovesnkej republike, ktorého miestna príslušnosť bude určená podľa sídla Poskytovateľa.

Článok 13.4

Nič z toho, čo je uvedené v týchto Podmienkach, neovplyvní vaše právo obrátiť sa na iný príslušný súd, pokiaľ vo vzťahu voči Poskytovateľovi vystupujete ako spotrebiteľ a príslušné právne predpisy vám také právo priznávajú.

Článok 14 – Zmeny týchto podmienok

Článok 14.1

Poskytovateľ je oprávnený tieto Podmienky jednostranne meniť. O zmene Podmienok budete informovaní buď elektronickou poštou alebo pri vašom prvom prihlásení na Stránky s použitím vášho prístupového mena a hesla po zmene Podmienok.

Článok 14.2

Pokiaľ s novým znením Podmienok nebudete súhlasiť, môžete svoj Účet zrušiť. V prípade, že svoj Účet nezrušíte bezodkladne potom, čo ste sa o zmene Podmienok dozvedeli, vyjadrujete tým svoj súhlas s novým znením Podmienok a ste ním viazaní.

Článok 14.3

Súhlasíte s tým, že na vašu e-mailovú adresu, zadanú v rámci registrácie Účtu vám Poskytovateľ bude môcť kedykoľvek počas doby existencie vášho Účtu zasielať oznámenia týkajúce sa Stránok, Služieb Tigerprint a týchto Podmienok. Beriete na vedomie, že jediný spôsob, akým môžete tento súhlas odvolať, je zrušenie vášho Účtu, pretože komunikácia prostredníctvom e-mailu na vami zadanú adresu je pre Poskytovateľa z technických dôvodov jediným možným spôsobom komunikácie s vami ohľadne Stránok a Služieb Tigerprint.

Článok 14.4

Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.12.2011.